Liên Hệ

Vui lòng hoàn thành bảng thông tin bên dưới.
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 12 giờ làm việc sau khi nhận được thông tin.

Loại dịch vụ yêu cầu
*Bắt buộc
Vui lòng ghi rõ
các yêu cầu của bạn.
*Bắt buộc
Họ và tên *Bắt buộc
Ex:  Name
Điạ chỉ email *Bắt buộc
Ex: [email protected]
Số điện thoại liên hệ
Ex: 00 0000 0000
Tên công ty
*Bắt buộc
Ex: Macromill South East Asia Company limited
Quốc gia *Bắt buộc
Địa chỉ
Ex: Shinagawa East One Tower 11F, 2-16-1 Konan, Minato-ku, Tokyo

Đối với các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin, bạn vui lòng xem thêm tại điều khoản riêng tư.